lauantai 26. tammikuuta 2013

Kuuleminen mp-katsastuksesta Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentin Liikennevaliokunta on aloittanut keskustelut uudesta katsastusasetuksesta (RWT, Road Worthines Testing). Kutsutut teollisuuden sidosryhmät esittivät näkemyksensä MEPeille ja useimmat lobbasivat tiukan ja tiheästi toistuvan katsastuksen hyväksi koko Euroopassa. Vain kansainvälinen autoliitto FIA epäili laajennetun katsastuksen tehokkuutta. Motoritien edustajia tai FEMAa (Federation of European Motorcyclists Associations) ei kutsuttu kuultavaksi.

Brysselissä 22. tammikuuta Euroopan parlamentin liikennevaliokunta (TRAN) pyysi sidosryhmiä osallistumaan julkiseen kuulemistilaisuuteen määräaikaisista katsastuksista. Kesällä 2012 Euroopan komissio ehdotti uutta katsastusasetusta, johon sisällytettäisiin kaikki kaksipyöräiset moottoriajoneuvot, ja jossa vaadittaisiin vuosikatsastukset kaikkiin yli kuusi vuotta vanhempiin ajoneuvoihin.

Useimmat tilaisuuteen kutsutut puhujat olivat teollisuuden edustajia, jotka vaativat eurooppalaisen katsastusasetuksen ulottamista kaikkiin ajoneuvoihin. FEMA pyysi, että TRAN:in puheenjohtaja Brian Simpson sekä TRAN:in katsastusasetuksen esittelijä Werner Kuhn tulisi lisätä puhujaluetteloon, mutta ei ole saanut vastausta.

Kansainvälinen autoliitto FIA esitti ainoana kansalaisia edustavana elimenä Euroopan kansalaisten huolenaiheita. Kaikki muut puhujat edustivat autojen ja moottoripyörien valmistajia (ACEA ja ACEM), katsastusteollisuus (CITA International Motor Vehicle Inspection Committee ja EGEA European Garage Equipment Association) sekä maantieliikenteen kuljetusyrityksiä (IRU International Road Transport Union). ETSC (European Transport Safety Council) esiteltiin "kansalaisjärjestönä", mutta itse asiassa he edustavat kansallisia liikenneturvallisuuden tutkimuslaitoksia sekä testikeskuksia (esim. TÜV).

Testiteollisuus vaatii katsastusasetuksen laajentamista kaikkiin ajoneuvoihin

ETSC oli hyvin tyytyväinen komission ehdotukseen ja väitti, että ” testauksen määrä ei koskaan korvaa laatua". ETSC:n näkemyksen mukaan, testaajat ovat riippumattomia eivätkä tarjoa korjaus- ja huoltopalvelua samalla. ETSC esityksessä väitettiin MEPeille, että 6% kaikista auto-onnettomuuksia voitaisiin välttää, jos komission ehdotus hyväksyttäisiin.

CITA, suurten kaupallisten testikeskusten edustuslaitoksena Euroopassa (kuten DEKRA ja TÜV) esitti, että autot joiden viimeisimmästä katsastuksesta on kulunut yli 12 kuukautta, ovat huomattavasti useammin osallisina onnettemuuksissa kuin myöhemmin katsastetut. Tämä osoittaa CITAn mukaa katsastuksen tehokkuuden ja vuosittaisen katsastustarpeen. Kuten ETSC on aiemmin vaatinut kaikkien moottorikäyttöisten kaksipyöräisten vuosittaisen katsastuksen sisällyttämistä osaksi katsastusasetusta, myös CITA vaati tätä ja esitti diagrammin, joka CITA:n mukaan osoittaa, että moottoripyöräonnettomuudet ovat yleisempiä maissa, joissa moottoripyörillä ei ole vuosikatsastusta.

CITA esitti johtopäätöksenään, että auto-onnettomuudet ovat tilastollisesti vähentyneet kun taas moottoripyöräonnettomuudet ovat tilastollisesti pysyneet lähes muuttumattomina. Ero heidän mukaansa johtuu siitä, että joissakin maissa moottoripyörät eivät kuulu katsastusasetuksen piiriin. EGEA, joka on testikeskuksien laitetoimittajien organisaatio, tuki ETSC:n ja CITA:n näkemystä, jonka mukaan vain tarkemmat ja tiheämmät katsastukset kaikille ajoneuvoille voisivat parantaa liikenneturvallisuutta Euroopassa.

Katsastamisesta ei koidu kuluja valmistajille

Ajoneuvojen valmistajat tukevat Katsastusasetusta koska niiden ei tarvitse vastata kuluista. Autonvalmistajat, edustajanaan ACEA, toivottivat laajennetun katsastusasetuksen tervetulleeksi ja vaativat säännöllisiä tarkastuksia sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin, kuten ABS ja ESP. ACEM:in Antonio Perlot kehotti MEPpejä sisällyttämään moottoriodut kaksipyöräiset osaksi katsastusasetusta. Hän väitti, että katsastus olisi hyväksi ympäristölle ja estäisi moottoripyöräilijöitä tekemästä luvattomia muutoksia ajoneuvoihinsa.

Herra Perlot muistutti MEPeille, että ACEMin moottoripyörien onnettomuustutkimuksessa (MAIDS) todettiin, että vain 0,3% kaikista tapauksista ensisijaisena syynä oli tekninen vika. Siitä huolimatta hän näki katsastusasetuksessa joitakin mahdollisuuksia parantaa moottoroitujen kaksipyöräisten onnettomuustilastoja. ACEM suositus katsastukselle: minimi tarkastustiheys pitäisi olla lyhyempi kuin joka toinen vuosi.

On tuskin yllättävää, että ajoneuvojen valmistajat tukevat katsastusasetusta koska kustannukset eivät lankea heidän maksettavakseen. He uskovat yleisen mielipiteen puoltavan katsastusta tehokkaana välineenä tieturvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Samalla he pyrikivät saamaan näkyvyyttä vastuullisena osapuolena pyrkimyksissä kohti vihreämpää ja turvallisempaa liikennettä.

Vihreä MEP Isabelle Durant toi esille muutaman tärkeän kysymyksen: Miten katsastus parantaa ympäristöä käytännössä? Eikö se todellisuudessa aiheuta valtavia kustannusvaikutuksia käyttäjille? Teollisuuden sidosryhmien paneelissa ei keksitty vakuuttavia vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin.

Korkeat kustannukset, kyseenalainen tehokkuus ja epätieteellinen todiste

Ainoa kansalaisten edustaja paneelissa Laurianne Krid FIA:sta totesi, että oli harhaanjohtavaa väittää, että 6% auto-onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä tekemällä tarkastuksia useammin.

Ms Krid käytti esimerkkinä Sveitsiä, jossa tarkastuskeskukset ovat valtion hoidossa. Huolimatta hallituksen rakkaudesta ohjausjärjestelmiin Sveitsin hallitus on jatkuvasti päättänyt vähentää tarkastustiheyttä, koska tekniset viat eivät ole olleet keskeisessä roolissa onnettomuuksien syitä tarkasteltaessa. Lisäksi hän kertoi toisin kuin CITA, että FIAn diagrammit eivät viittaa onnettomuuksien todennäköisyyden kasvuun yli 12 kuukautta sitten katsastettujen autojen kohdalla. Hän pyysi parlamentin jäseniä perustamaan päätöksensä luotettaviin todisteisiin.

FIAn arvio vanhojen autojen yleisempään huonokuntoisuuteen oli yksinkertaisesti , että monilla nuorilla on varaa ostaa vain vanhoja autoja. Tästä johtuen ne ovat osallisina onnettomuudessa useammin, ei teknisen vian vuoksi vaan siksi, että kuljettajalla ei ole riittävästi liikennekokemusta. Lopuksi Ms Krid muistutti parlamentin jäsenille, että moottoroiduilla kaksipyöräisillä ajetaan yleensä vähemmän kuin autoilla, joten olisi perusteltua jättää ne katsastusasetuksen ulkopuolelle.

Esittelijän näkemykset

Saksan MEP ja asian esittelijä TRAN-komiteassa Werner Kuhn tiivistää painopisteet seuraavasti:
  • Tekniset standardit katsastuksessa tulisi yhdenmukaistaa mahdollisimman korkealla tasolla
  • Tarkastajien on oltava riippumattomia (tarkastajat eivät saa tarjota korjauspalveluja samanaikaisesti)
  • Testaustiheydellä on vähemmän merkitystä
  • Moottoripyörät olisi sisällytettävä katsastukseen, mutta ehkä ei ole tarvetta mopoille
Hänen painopisteensä pohjimmiltaan edustaa Saksan tilannetta joka toinen vuosi tarkistaa autojen ja moottoripyörien tiekelpoisuus riippumattomann katsastusinsinöörin toimesta. Perävaunut ja mopot eivät kuulu Saksassa katsastuksen piiriin.

FEMAn näkemykset

FEMA on pettynyt siihen, että testausteollisuuden puolueelliset kannat otetaan edelleen huomioon, kun harrastajien näkemykset taas jätetään edelleen huomiotta. Euroopan komissio näyttää pitävän itsestään selvänä CITAn ja sen jäsenien tarkoitushakuisia tutkimuksia ja saatujen tietojen paikkansa pitävyyttä. Euroopan parlamentti on ainoa lainsäädännöllinen elin Euroopassa joka suoraan edustaa Euroopan kansalaisia ja se ei saa tehdä samaa virhettä.

Euroopan valtiot ovat erilaisia. Saksassa on mahdollista ajaa moottoritiellä ilman nopeusrajoitusta, ja moottoripyöräily on Pohjoismaissa mahdollista vain muutamien kuukausien aikana sääolojen vuoksi. Tanskassa, Norjassa ja Hollannissa on paremmat onnettomuustilastot kuin Saksassa - vaikka ne eivät katsasta moottoripyöriä. FEMA haluaa yhdessä liikennekomission kanssa kääntää käsiteltävän asetusehdotuksen direktiiviksi ja jättää päätösvallan jäsenvaltioille miten usein mopot, skootterit ja moottoripyörät on katsastettava.

Linkki FEMA:n artikkeliin: Public Hearing on Roadworthiness Testing in Parliament (23.1.2013)
BajaHill:n edellinen juttu aiheesta: Jäsenvaltioilta tyrmäys komission ehdottamalle katsastuspakolle (10.12.2012)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti