torstai 14. helmikuuta 2008

AKE tutkinut ajoneuvojen etätunnistusta


Bajahillin vuoden 2004 aprillipila MPuutiset0404.html ei ollut tuulesta temmattu juttu. AKE on teettänyt selvityksen tutkimuksen etätunnistuksesta.

Yleisenä johtopäätöksenä tutkimuksessa todetaan, että sovellukset olisivat käyttökelpoisia, jos etätunniste olisi asennettu ajoneuvoihin jostain muusta syystä. Mikään sovellus ei yksinään perustele etätunnisteen käyttöönottoa, koska hyödyt jäävät melko pieniksi kokonaiskustannuksiin nähden. Lisäksi suuri osa sovelluksista voidaan toteuttaa myös automaattisella rekisterikilpien tunnistamisella.

Etätunnisteiden tekniikkaa on mahdollista käyttää esimerkiksi liikenteen valvontaan tai ajoneuvojen jäljittämiseen. Käytännössä toteutukset antavat EU:ssa vielä odottaa itseään. Ajoneuvohallintokeskus AKEn teettämässä selvityksessä etätunnisteen käytön realistisuudesta päädyttiin siihen, että etätunnistesovelluksien käyttö ei ainakaan vielä ole ajankohtaista ajoneuvojen rekisteröinnissä tai verotuksessa. AKEn kannattaa kuitenkin seurata kansainvälistä kehitystä asian tiimoilta.

Etätunnistetekniikka on sinänsä kypsää ja eri tietoturvatasot ovat mahdollisia. Itse tunnisteen osuus koko prosessin kustannuksista on hyvin pieni. Suuren osan kustannuksista muodostavat jakelu, asennus, lukijaverkosto sekä tietokantojen kehittäminen ja ylläpito. Etätunnisteen käyttöönoton kustannukset olisivat selvästi pienemmät, jos tunniste integroitaisiin rekisterikilpeen.

AKE haluaa edistää ajoneuvoliikennerekisterin käyttöä ja tarjoaa rekisterin tietoja viranomaisille ja kaupallisille toimijoille. Tietoja voidaan tarjota myös erilaisiin etätunnistesovelluksiin yhteistyökumppaneille. Jos jokin taho haluaa kehittää ajoneuvoliikennerekisteriä hyödyntäviä etätunnistepalveluja, AKEn on hyvä olla mukana jo palvelujen suunnitteluvaiheessa rekisteritietojen asiantuntijana.

Etätunnisteella monia käyttötarkoituksia
Selvityksessä etätunnisteen sovelluksiksi liikenne- ja ajoneuvosektorilla on tunnistettu valvonta kuten tiedossa olevat ongelmat, rekisteröimättömät ajoneuvot ja liikennerikkomukset. Muita sovelluksia ovat liikennetiedon keruu, ajoneuvojen jäljittäminen, pääsyn säätely ja asiakkaan tunnistus. Varsinainen hyöty koituu kaikissa edellä mainituissa sovelluksissa jollekin AKEn yhteistyökumppaneista esimerkiksi. poliisille tai Tiehallinnolle.

AKEn rooli sovelluksissa olisi varustaa ajoneuvot etätunnisteella sekä ylläpitää etätunnisteiden tietoja ajoneuvorekisterissä. Lisäksi valvontasovelluksissa AKE tuottaisi ja ylläpitäisi listaa ajoneuvoista, joilla on havaittu ongelmia.

Valvontasovellukset edellyttävät, että etätunniste on pakollinen kaikille ajoneuvoille, jotta valvonta on tasapuolista ja oikeudenmukaista. Valtuutettujen asentajien verkoston luominen ja ylläpitäminen on kallista. Valvontaa ei kuitenkaan saada täysin automatisoiduksi etätunnisteiden avulla, vaan poliisin resursseja tarvitaan edelleen ja ehkä enemmänkin, koska tapausten määrä kasvaa. Valvontaa voidaan edistää etätunnisteen lisäksi myös automaattisella rekisterikilpien tunnistamisella, mikä ei edellytä ajoneuvoihin mitään muutoksia.

Liikennetiedon keruu etätunnisteiden avulla on kiinnostava ja hyödyllinen sovellus, mutta tällä hetkellä esimerkiksi Tiehallinnolla ei ole suurta tarvetta kerätä liikennetietoja uusin menetelmin. Pääsyn säätelyn ja asiakkaan tunnistuksen sovellukset ovat käytössä yksityisellä sektorilla eikä AKElla ole mitään erityistä syytä varustaa ajoneuvoja etätunnisteilla näiden sovellusten takia.

EU-tason ratkaisut vielä tulossa
EU-komissio tavoittelee etätunnisteiden laajaa käyttöönottoa ja niiden yhteen toimivuutta koko EU:n alueella. EU-komissio on selvittänyt asiaa vuonna 2004 päättyneessä EVI-hankkeessa, jossa päädyttiin siihen, että etätunnisteet luovat paljon mahdollisuuksia, mutta niiden kaupallinen hyödyntäminen on vaikeaa. EU:n tasolla on viime aikoina kiinnitetty erityisesti huomiota yksityisyyden suojan turvaamiseen, tietokantojen hallinnointiin ja tietoturvaan sekä liiketoimintamalleihin.

Työssä tarkasteltiin etätunnisteen hyödyntämistä liikennetekniikan sektorilla eräissä AKEn kannalta kiinnostavissa maissa. Iso-Britanniassa ja Alankomaissa on selvitetty etätunnisteiden käyttöönottoa, mutta on kuitenkin jääty odottamaan Euroopan laajuisia yhteisiä ratkaisuja asian suhteen. Ruotsissa kokeiltiin etätunnistetta apuna tienkäyttömaksujen valvonnassa, mutta valvonta vaihdettiin rekisterikilpien automaattiseen tunnistukseen, koska sähköinen todiste ei kelvannut oikeudessa. Myös Lontoon tienkäyttömaksujärjestelmän valvonta perustuu rekisterikilpien automaattiseen tunnistamiseen.

Tutkimuksen taustaa
Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää ajoneuvojen etätunnisteen käytön realistisuutta nykytilanteessa ja AKEn mahdollista roolia sen kehittämisessä. Lähtökohtana olivat AKEn sekä sen asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet, ei tekniikan mahdollisuudet. Kriittisiä tekijöitä etätunnistesovellusten käytössä ovat EU:n ohjeistus ja tavoitteet, standardointitilanne, yksityisyyden suoja ja tietoturva, edelläkävijämaiden kaavailut, toteuttamisen kokonaiskustannukset ja etätunnisteen realistisuus AKEn näkökulmasta. Selvitys on rajattu sähköisiin etäältä luettaviin tunnisteisiin. Selvitys ei koske sovelluksia, jotka edellyttävät etäältä kirjoittamista tunnisteeseen. Työssä on oletettu, että etätunnisteeseen ei tallenneta muuttuvaa tietoa, vaan tiedot haetaan AKEn rekistereistä tarvittaessa.

Selvityksen tekivät Kristian Appel ja Heli Mattila Traficon Oy:stä sekä Bernhard Oehry RappTrans AG:sta.

Tutkimus Esiselvitys AKEn roolista ajoneuvojen etätunnistuksen kehittämisessä löytyy kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteesta www.ake.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti